PRIVACYVERKLARING

DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS

Deze privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door UPV vzw.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens van u wij verwerken, de doelen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Kernpunten van onze privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG, gemeenzaam bekend onder de naam “GDPR”).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u concrete vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens, kan u contact opnemen met het UPV secretariaat (02 614 82 20 en upv@vub.be). Met meer algemene vragen over deze materie kan u terecht bij de overkoepelende verantwoordelijke via onderstaande contactgegevens:

via e-mail naar privacy@deMens.nu

of via brief naar

UVV-deMens.nu,

Data Protection Officer,

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Onze privacyverklaring

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

1.1. Algemeen

Wij verzamelen en gebruiken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt hebt, voor zover dat nodig is in het kader van onze werking.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

- identificatiegegevens (naam, identiteitskaartnummer, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto, rijksregisternummer, IP-adres)

- contactgegevens (postadres, e-mailadres, gsmnummer, telefoonnummer)

De gegevens die we verzamelen, gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen.

 

1.2. Verzameling van persoonsgegevens van deelnemers, sprekers, leden en samenwerkingspartners

Van de personen die bij UPV vzw deelnemen, spreken, lid worden of met ons samenwerken, bewaren wij de volgende gegevens mits de toestemming van de betrokkene:

- identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer

- persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

- gezinsgegevens: burgerlijke staat, naam partner, kinderen (naam)

- beroeps- en opleidingsgegevens: werkgever, functie, diploma, …

- lidmaatschappen: socio-culturele verenigingen, sportverenigingen,  professionele verenigingen, clubs, vakbond,..

- financiële en vermogensgegevens: bankrekeningnummer, bankinstelling

- fysieke kenmerken en gezondheid: geslacht, geboortedatum

- gedragsgegevens (gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren): deelname aan UPV-events en -activiteiten

- beeld en geluid:  portret, pasfoto, sfeerfoto, filmpje, geluidsopname

Tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de producten en diensten die wij aanbieden (vb. indien u deze informatie hebt vermeld bij uw inschrijving als lid of als deelnemer aan een activiteit), verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.

De gegevens over u die wij gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

- publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);

- websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina);

- databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden;

- bevriende verenigingen aan wie u de toelating hebt gegeven om uw gegevens te delen met ons.

 

1.3. Verzameling van persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door UPV vzw enkel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van UPV vzw of de praktische uitvoering ervan te kunnen verzekeren

- het versturen van informatie over onze organisatie en ons programma, zowel op papier als elektronisch (toestemming betrokkene);

- het beantwoorden aan wettelijke verplichtingen (boekhouding/fiscaliteit, personeelsbeheer, …);

- het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

 

2.1. Algemeen

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie (vb. boekhouding, personeelsbeheer).

b. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemene op uw verzoek, vooraleer een overeenkomst aan te gaan

Uw inschrijving als lid van onze vereniging, als vrijwilliger, als deelnemer aan een van onze activiteiten, als abonnee op één van onze publicaties of nieuwsbrieven, of als geïnteresseerde voor onze werking is een overeenkomst. U geeft hierbij expliciet uw toestemming om de gegevens die u ons verstrekt te mogen verwerken.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

- u onze publicaties of onze nieuwsbrieven toe te sturen;

- u te informeren over onze werking;

- u uit te nodigen op onze activiteiten en vergaderingen;

- u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;

- u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

 

c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te kunnen ontwikkelen en aanbieden, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer (vb. gedeelde platforms), werkingscontinuïteit en IT-beveiliging;

- het opstellen van statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling. We bewerken uw persoonsgegevens ook zorgvuldig tot op het punt waarop ze niet langer aan u kunnen gelinkt worden, ten einde inzichten te creëren in de wijze waarop we onze doelgroepen bereiken.

- het personaliseren van ons aanbod via:

- het verbeteren van de kwaliteit van onze producten of diensten;

- het informeren over onze producten of diensten die aansluiten bij uw doelgroep.

Dit doen wij door:

- het segmenteren van onze leden, geïnteresseerden en deelnemers in doelgroepen

- het verwerken van uw interesses op basis van uw deelnames aan activiteiten

 

d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

- indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld zullen wij hiervoor uw toestemming vragen;

- het delen van uw gegevens met een andere (bevriende) vereniging.

 

2.2. Persoonsgegevens van deelnemers, sprekers, leden en samenwerkingspartners

Uw persoonsgegevens worden door UPV vzw verwerkt om uw interesse voor, of deelname aan onze activiteiten te registreren, betalingen op te volgen en uit te voeren, u op de hoogte te houden van praktische afspraken in verband met deze activiteiten, en van ons programma.

 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT hardware, netwerk, databank,…)

- het verzorgen en verspreiden van tijdschriften, nieuwsbrieven en uitnodigingen

- het uitvoeren van financiële transacties (bank, …)

- het voeren van boekhouding, personeelsadministratie en verzekeringsbeheer

- het organiseren van uitstappen of bezoeken op locatie

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij deze de AVG-verordening toepassen.

 

4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

4.1. Algemeen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor het faciliteren van het ledenbeheer, abonnementenbeheer, evenementenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Zo wordt bijvoorbeeld de contactinformatie van de leden bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap en tot 10 jaar na het einde van het lidmaatschap. Met betrekking tot geïnteresseerden wordt de informatie tot maximum 5 jaar na registratie bijgehouden.

 

4.2. Persoonsgegevens van deelnemers, sprekers, leden en samenwerkingspartners

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met een maximum van 5 jaar na de laatste interactie.

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

- inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.

- rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.

- wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.

- beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

- bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke interesses.

- intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

- gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via één van de volgende kanalen contacteren:

via het secretariaat van UPV vzw upv@vub.be of 02 614 82 20

via het e-form op onze website www.deMens.nu

via een e-mail aan privacy@deMens.nu

of u kan een brief richten naar het volgende adres :

UVV/deMens.nu,

Data Protection Officer,

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Om te voorkomen dat iemand anders dan uzelf uw gegevens zou opvragen, wijzigen of wissen, vragen wij u in dit geval om u te legitimeren, bijvoorbeeld door een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

6. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen: privacy@deMens.nu of per brief naar het volgende adres :

UVV/deMens.nu,

Data Protection Officer,

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

8. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.  

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (voor zover u hier op bent ingeschreven).

 

9. Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via e-mail naar

privacy@deMens.nu

of via brief naar

UVV-deMens.nu,

Data Protection Officer

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

die uw vraag zal onderzoeken.