Over UPV

Ben je NIEUWSGIERIG van aard? GELOOF je NIET ZOMAAR alles? Laten de media je op je HONGER zitten? UPV vzw laat je kennismaken met WETENSCHAPPERS, DENKERS en DOENERS en daagt hen uit om complexe inzichten op een simpele manier BIJ JOU te brengen. Voer dus voor DISCUSSIE, CONTEXT en NUANCE!

UPV wetenschapspopularisering nodigt sprekers uit van alle Vlaamse universiteiten om hun onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines toe te lichten: biologie, filosofie, sociologie, ingenieurswetenschappen, geneeskunde,… en organiseert tal van andere activiteiten zoals workshops, uitstappen en bezoeken achter de schermen.

Je kan deelnemen, via ons een spreker uitnodigen voor een lokale vereniging of gewoon inspiratie opdoen voor activiteiten rond wetenschappen, actualiteit, technologie en samenleving.

 

VISIE EN DOELEN

UPV vzw is een vrijzinnig humanistische landelijke vormingsinstelling, gespecialiseerd in wetenschapspopularisering. UPV vzw is werkzaam binnen de Vlaamse Gemeenschap (de vijf Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Ze doet als lidorganisatie van deMens.nu beroep op het netwerk van de vrijzinnig humanistische verenigingen en beschikt, dankzij de inzet van regionale (vrijwilligers)kernen, over zowel een nationaal als een regionaal en lokaal vormingsaanbod.

Steunend op het principe van vrij onderzoek, gebaseerd op kritisch, onafhankelijk denken, vrije meningsuiting en onderlinge dialoog levert UPV vzw een bijdrage tot de vorming van verantwoordelijke en geëmancipeerde burgers door hen in hun vrije tijd in contact te brengen met wetenschap en wetenschapsontwikkeling. Op deze wijze draagt UPV vzw bij tot de ontplooiing van het individu en komt ze tegelijkertijd tegemoet aan de sociale uitdagingen waar de moderne en snel evoluerende samenleving en haar burgers voor staan.

Elke volwassene kan aan dit open aanbod van vormingsactiviteiten deelnemen, ongeacht diploma, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken. Dit intergenerationele publiek treedt via UPV vzw in contact met wetenschappers van uiteenlopende Vlaamse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Deze wetenschappers vertalen, voornamelijk aan de hand van toegankelijke voordrachten en debatten, vaak complexe wetenschappelijke bevindingen uit verschillende disciplines naar een ruimer publiek. UPV vzw verzorgt op deze manier de doorstroming van wetenschappelijke kennis naar de burger. Ze waakt hierbij over het agogisch proces, creëert informele leerkansen en past diverse socio-culturele methodieken toe, afgestemd op publiek en inhoud. Om dit mogelijk te maken werkt UPV vzw niet alleen prioritair samen met de Vrije Universiteit Brussel, maar ook met een breed scala aan andere samenwerkingspartners. 

 

LEVENSLOOP

Hoe ontstond UPV vzw?

UPV vzw kende haar oorsprong reeds op het einde van de 19de eeuw. Toen werden er aan de Université Libre de Bruxelles Extension opgericht door het professorenkorps en tal van afgestudeerden die de behoefte voelden om de wetenschappelijke kennis te verspreiden onder een ruimer publiek en op deze manier hun universiteit een ruimere bekendheid te geven. Vanaf het moment dat er Nederlandstalige cursussen werden gegeven aan de ULB zetten de kernen in Vlaamse steden zich ook in voor de ontwikkeling van de Vlaamse opleidingen aan de ULB.

In mei 1969 werd de splitsing tussen ULB en VUB een feit en werden de Extensions opgesplitst en ontstond aan Vlaamse kant de Uitstraling VUB, een afzonderlijke vereniging die bestond uit autonome Uitstralingskernen van de Vrije Universiteit Brussel verspreid over het Vlaamse landsgedeelte. De Uitstraling VUB steunde op het beginsel van het Vrij Onderzoek en had tot doel via educatieve activiteiten de wetenschap, de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, de filosofische overtuiging van het vrije denken en de vrijzinnige levensbeschouwing te verspreiden onder de bevolking.

In 1980 fuseerde Uitstraling VUB met het Centrum Permanente Vorming (ontstaan aan de VUB als Universiteit Derde Leeftijd) omdat beide verenigingen een gelijkaardige socio-culturele werking hadden. Uitstraling VUB – Centrum Permanente Vorming (UPV-VUB) vzw zag het licht. Daar waar Uitstraling VUB eerder het rekruteren van studenten tot doel had, werd er vanaf dit moment overgeschakeld naar een basisfilosofie die streeft naar het populariseren van de wetenschappelijke kennis naar een ruim publiek en het aanbieden van de mogelijkheden tot intellectuele en kunstzinnige vorming.

Naar aanleiding van het decreet van 27 juni 1985 houdende de subsidieregeling van projecten en organisaties inzake het Nederlandstalig ontwikkelingswerk voor volwassenen, diende UPV-VUB vzw een erkenningsdossier in en werd de vzw in 1986 erkend als een organisatie van volksontwikkeling. Dit betekende dat UPV-VUB vzw vanaf dan structureel te werk moest gaan en decretaal verplicht was om jaarlijks 1.000 vormingsuren te presteren. De verhoogde subsidie gaf UPV-VUB vzw nieuwe financiële impulsen én de kans om haar werking verder uit te bouwen.

Het decreet Weckx gaf in 1995 aanleiding tot het aangaan van een samenwerkingsverband met Trefcentrum Derde Leeftijd (TDL). De subsidiëring van verenigingen, actief op socio-cultureel vlak werd door dit decreet immers gekoppeld aan het jaarlijks presteren van 3.000 vormingsuren. Dit aantal was voor beide verenigingen afzonderlijk niet haalbaar, zodat in november 1995 het samenwerkingsverband UPV-TDL werd opgericht.

In 2003 kwam aan deze samenwerking een einde naar aanleiding van het nieuwe decreet betreffende het Sociaal Cultureel Volwassenenwerk. UPV vzw diende een erkenningsdossier in als gespecialiseerde vormingsinstelling voor het thema ‘wetenschapspopularisering’, waarin ze al jarenlang expertise en ervaring had opgebouwd. Deze aanvraag werd erkend en sindsdien is UPV vzw een gespecialiseerde vormingsinstelling voor wetenschapspopularisering en krijgt ze subsidies voor 1.228 vormingsuren.